Dodano: 10 czerwca 2004
Witamy na leśnej ścieżce dydaktycznej przygotowanej przez Nadleśnictwo Iława, znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Ścieżka została wytyczona w pobliżu Iławy z myślą o jej mieszkańcach i turystach odpoczywających nad Jeziorakiem.

Znajduje się na niej 14 tablic informacyjnych, na których umieszczone są krótkie teksty i schematy obserwowanych obiektów. Niniejsze opracowanie rozszerza informacje umieszczone na tablicach. Ponadto znaleźć tu można pytania i ćwiczenia, które kierują uwagę ku obiektom oraz zjawiskom zachodzącym bezpośrednio w otoczeniu ścieżki.

Długość trasy wynosi 1 ,8 km. Przejście tej odległości z czytaniem tablic zajmuje godzinę.

Istnieje możliwość przejścia ścieżki z osobą - przewodnikiem. W tym celu należy skontaktować się z Nadleśnictwem Iława lub siedzibą Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.

W poniższym tekście nie zamieszczamy dokładnych opisów poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, bowiem opisy takie można znaleźć w odpowiednich książkach i przewodnikach przyrodniczych. Numer każdego przystanku w tekście odpowiada numerowi tablicy w terenie. Dla większej czytelności obok numeru przystanku w tekście podano jeszcze tytuł tablicy umieszczonej w terenie. Zachęcamy do uważnego i aktywnego spaceru po ścieżce oraz do wzięcia udziału w ćwiczeniach, które są proponowane w tekście przewodnika.

Uwaga dla nauczycieli ! Do tej trasy są przygotowane scenariusze zajęć i ćwiczeń do realizacji z uczniami, dostępne w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

W poniższym tekście wymieniliśmy kilkadziesiąt pospolitych gatunków roślin i zwierząt, które można spotkać na trasie, część z nich przedstawiliśmy na ilustracjach w przewodniku, zachęcamy do odnajdywania tych organizmów. Ścieżka biegnie tylko przez lasy gospodarcze, dlatego nie znajdziemy tu niezwykłych uroczysk charakterystycznych dla lasów naturalnych czy rezerwatów. Jednakże prowadząc przez ten niewielki fragment Lasów Iławskich chcemy pokazać, że las jest miejscem życia wielu specyficznych organizmów, które są ze sobą wzajemnie powiązane niezwykle złożoną siecią zależności, do której my też należymy.

Nadleśnictwo Iława

Nadleśnictwo Iława administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, a w obecnych granicach istnieje od 1978 roku. Gospodarkę leśną prowadzi na powierzchni ok. 22,5 tys. ha z tego 20,5 tys. ha to lasy. W przeważającej części obejmuje woj. olsztyńskie (90,5%), następnie woj. toruńskie (9,4 %) oraz woj. elbląskie (0,1 %).

Dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita (ponad 73 %), ale pochodzenie drzewostanów każdego z trzech obrębów (tj. obszarów obejmujących kilka leśnictw) jest nieco inne. Obręb Drwęca leżący na północno-wschodnim krańcu Nadleśnictwa, to drzewostany sosnowe pochodzące od tzw. "sosny taborskiej", będącej "arystokracją" wśród sosen. Drewno z sosny taborskiej kupowała od XVI wieku cała Europa Zachodnia m.in. na maszty do statków. Napoleon Bonaparte w czasie wojny z Rosją kazał wycinać i wywozić do Francji duże ilości tych drzew oraz ich nasiona. Obręb Iława leżący na zachodnim brzegu Jezioraka składa się z drzewostanów rodzimego pochodzenia tj. z sosny mazurskiej. Obręb Smolniki leży na południe od Iławy, a większość starszych drzewostanów tj. posadzonych przez Niemców przed 1935 rokiem pochodzi z nasion obcych (Turyngia, Tyrol, obszar nadreńsko - meński). Leśnictwo to najmniejsza i podstawowa "komórka" wszystkich nadleśnictw w Polsce. Nadleśnictwo Iława składa się z 17 leśnictw i jednego specjalistycznego tj. szkółki leśnej Gardyny. Szkółka zajmuje się hodowlą sadzonek, które po osiągnięciu odpowiedniego wieku są sadzone w miejsce wyciętych w lesie drzew.

Teren Nadleśnictwa charakteryzuje duża liczba jezior powstałych głównie przez działalność lodowca. Najbardziej znanym jest jezioro Jeziorak, jako najdłuższe w Polsce jezioro rynnowe (27,4 km długości ). Szósty co do wielkości (3460 ha powierzchni), posiadający liczne zakola i odnogi, otoczony w większości lasami Jeziorak, ma jeszcze jedną osobliwość - największą w Polsce wyspę śródlądową Wielka Żuława (pow. ok. 82 ha). Jeziorak wraz z otaczającymi je obszarami wchodzi w skład powołanego w 1993 r. Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

Nadleśnictwo Iława sprawuje pieczę nad dwoma rezerwatami przyrody: Jezioro Karaś i Jezioro Iłgi. Są to rezerwaty ornitologiczne czyli utworzone dla ochrony licznych gatunków ptaków. Jezioro Karaś zostało objęte Konwencją Ramsar 71, jako obszar wodno-błotny o międzynarodowym znaczeniu. Powierzchnia tego rezerwatu to ok. 800 ha, z tego połowa to obszar bagien i torfowisk trudno dostępnych dla ludzi, za to będących idealnym miejscem dla ptactwa. W śród licznych gatunków można obserwować tu bąka, bączka, żurawia, błotniaka stawowego, podróżniczka, wąsatkę i inne. Na jeziorze mają swe letnie zlotowisko gęsi gęgawe, a teren ten jest łowieckim rewirem bielika, orlika krzykliwego i rybołowa. Można też przy pewnej dozie cierpliwości spotkać tu łosie, jelenie, sarny, dziki, daniele, wydry a nawet wilki, które penetrują ten teren corocznie w trakcie swoich wędrówek.

Przez teren Nadleśnictwa Iława płynie rzeka Drwęca, która na całej swej długości jest rezerwatem przyrody. Ochronie podlegają tu głównie tarliska (miejsca rozrodu ryb ) pstrąga tęczowego i troci wędrownej.

Oprócz rezerwatów ochroną prawną objęte są 32 pomniki przyrody w tym 1 głaz narzutowy oraz 8 pomników grupowych. Najciekawszym z nich jest tzw. aleja napoleońska składająca się z okazałych sosen rosnących wzdłuż drogi, którą maszerowały wojska Napoleona pod Moskwę. Niedaleko od tej alei we wsi Szymbark położony jest neogotycki zamek rodziny von Finckenstein.

To oczywiście tylko niewielka część osobliwości i ciekawostek z terenu Nadleśnictwa Iława, a odkrywanie piękna i uroków tego rejonu będzie już zależało od każdego z nas.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl