Dodano: 7 listopada 2007
Położenie:
Obszar ostoi obejmuje doliny rzek Omulew i Płodownica, przecinających położoną w południowej części sandru mazurskiego Równinę Kurpiowską. Współrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 21 12 53, szerokość geograficzna N 53 14 12.

Opis:
W strukturze użytkowania gruntów przeważają łąki i pastwiska, które zajmują 51 % natomiast grunty orne zaledwie 13 %. Obszar odznacza się również znaczną lesistością 25 %, głównie są to lasy iglaste. Zachowały się tu rozległe, należące do największych w regionie torfowiska niskie. W dolinach obu rzek zachowały się również naturalne tereny zalewowe, natomiast w dolnym odcinku Omulwi stare łęgi. Łąki w dolinach w znacznej części użytkowane są w sposób ekstensywny. Taki sposób użytkowania gruntów stwarza dogodne warunki dla bytowania ptaków. Występuje tu co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar ten jest ważną ostoją cietrzewia, derkacza i kraski. W okresie lęgowym obszar zasiedlany jest przez co najmniej 1% populacji krajowej: błotniaka łąkowego, cietrzewia (PCK), gadożera (PCK), pustułki (>2% populacji krajowej),
kraski (PCK), krwawodzioba, kszyka, kulika wielkiego (PCK), rybołowa (PCK), rycyka. W dużym zagęszczeniu występują ponadto: bocian czarny, derkacz, żuraw, orlik krzykliwy (PCK) i dziwonia.
Jesienne zlotowisko żurawi liczy tu przeciętnie 750-1320 osobników.

Zagrożenia:
Osuszanie terenu w wyniku melioracji, prowadząca do utraty wartości produkcyjnej degradacja gleb organogenicznych w następstwie wadliwej gospodarki rolnej i osuszania, regulacja rzek prowadząca do degradacji nadbrzeżnych siedlisk oraz zaniechanie ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk, co skutkuje wkraczaniem roślinności drzewiastej.

Iinne informacje:
Doliny Omulwi i Płodownicy znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego. Grunty ostoi znajdują się w większości w rękach prywatnych, co stanowi duże utrudnienie w ochronie.

Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • bąk (Botaurus stellaris)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • błotniak łąkowy (Circus pygargus)
 • bocian biały (Ciconia ciconia)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • cietrzew (Tetrao tetrix tetrix)
 • derkacz (Crex crex)
 • gadożer (Circaetus gallicus)
 • kraska (Coracias garrulus)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • rybołów (Pandion haliaetus)
 • żuraw (Grus grus)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • dziwonia (Carpodacus erythrinus)
 • krwawodziób (Tringa totanus)
 • kszyk (Gallinago gallinago)
 • kulik wielki (Numenius arquata)
 • pustułka (Falco tinnunculus)
 • rycyk (Limosa limosa)

A.F.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl