Dodano: 22 sierpnia 2011
Użytek ekologiczny, o powierzchni 121,61 ha obejmuje swoimi granicami jezioro Trzęsawisko pod Morągiem. Powołany został w celu ochrony ostoi rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych, na mocy rozporządzenia Nr 25 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Morąskie".
Dodano: 12 listopada 2007
Granice rezerwatu pokrywają się w większości z granicami ostoi Natura 2000 "Dolina Drwęcy".
Dodano: 14 grudnia 2005
W gminie Kiwity Rozlewisko Bartniki jest użytkiem ekologicznym o powierzchni 91,8 ha, powstałym w 1994 roku. Wtórnie zabagnione gytiowisko, na której rozwija się w większości roślinność szuwarowa: Typhetum latifoliae, Phragmitetum communis, Phalaridetum arundinaceae oraz turzycowiskowa: Caricetum gracilis i Caricetum acutiformis. W 1994 roku odnaleziono kilka rzadszych gatunków roślin, jak: storczyk Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri), trzcinnik prosty (Calamagrosis neglecta), gnidosz błotny (Pedicularis palustris), trojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora), rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum), mchy: Sphagnum teres, Plagiomnium rostratum, Leptodictyum riparium.
Dodano: 14 grudnia 2005
Rumowskie bagno położone w gminie Dźwierzuty obejmuje rozległy około 200 ha kompleks torfowiskowy. W XIX w. na tym terenie istniało kilka zarastających jezior, który w wyniku lądowienia został przyspieszony przez procesy wykopania Kanału Dymerskiego (1876 r.). Obecnie zachowało się tylko jedno bezimienne jezioro na południe od osady Dąb. Na głównym kompleksie występuje roślinność typowa dla torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, oto zespoły roślin: Caricetum elatae, C. gracilis, C. appropinquatae, C. lasiocarpae, C. diandrae, Carici – Agrostietum caninae, Junco – Nardetum [OLKOWSKI 1972]. Teren jest bardzo urozmaicony, występują tu liczne wyspy mineralne, potorfia i trzęsawiska na gytiowiskach. W latach 1994-1995 znaleziono na obiekcie kilka rzadszych gatunków roślin: narecznicę grzebieniastą (Dryopteris cristata), czerńca gronkowego (Actaea spicata), przygiełkę białą (Rhynchospora alba), rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia), modrzewnicę zwyczajną (Andromeda polifolia), mchy: Calliergon stramineum, Sphagnum fimbriatum, S. teres, S. contortum.
Dodano: 4 grudnia 2005
Obszar rezerwatu Redykajny był objęty ochroną przez Niemców już w 1907 roku. W 1948 roku (Olszt. Dz. Woj. z 1948r. Nr 2(58), poz. 3) ówczesne władze utrzymały tą formę ochrony. Jest to torfowiskowy rezerwat zajmujący powierzchnię 10,38 ha, który chroni torfowisko w lesie miejskim Olsztyna.
Śródleśne torfowisko niskie na gytii organicznej jest siedliskiem dla wielu cennych gatunków roślin borealnych, wśród których jest kilka reliktów polodowcowych. Do najciekawszych zaliczyć można turzycę torfową, żurawinę drobnolistkową, turzycę obłą, żłobika koralowatego, wyblin jednostronny i wile innych chronionych gatunków torfowiskowych.
Obiekt znajduje się na linii między jeziorem Podkówka i Długie, na peryferiach Olsztyna.
Dodano: 0 0000
"Rozlewisko Łąki Dymerskie" - użytek ekologiczny ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 254 Wojewody Olszyńskiego z dnia 21.12.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 36, póz. 405). Ochronie podlega kompleks podmokłych zarośniętych trzciną łąk o powierzchni 250 ha tworzących obecnie bagna, stanowiących pozostałość po osuszonym jeziorze Dymer.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl