Jeziora - artykuły

Dodano: 30 maja 2004

Możemy wyróżnić trzy grupy czynników określających podatność jezior na degradację. Aby uzyskać konkretne wskaźniki określające podatność jeziora na degradację niezbędne jest powiązanie ze sobą wymienionych trzech grup elementów:

 1. Elementy charakterystyczne dla zlewni bezpośredniej i pośredniej zbiornika - nazywane czynnikami zlewniowymi
 2. Elementy opisujące kształt, wielkość i budowę jeziora to czynniki morfometryczne
 3. Easoby i stosunki wodne panujące na interesującym nas obszarze stanowią grupę czynników hydrologicznych

Wskaźniki definiujące podatność zbiornika na degradację:

Średnia głębokość [m] - będąca stosunkiem objętości jeziora do jego powierzchni, wyrażona w metrach. Jeśli zbiornik jest głęboki to jest mniej podatny na degradację, gdyż magazynuje więcej wody - tym samym może przyjąć więcej zanieczyszczeń - jego bufor bezpieczeństwa jest znacznie większy niż zbiorników płytkich.
Kat. podatności na degradację:

 • I - 10 i więcej
 • II - 5 i więcej
 • III - 3 i więcej

Stosunek objętości jeziora [tys. m3] do jego długości linii brzegowej [m], mówi o możliwości dostania się do wód jeziora biogenów, czy innych zanieczyszczeń ze zlewni. Jeżeli linia brzegowa jest krótka, a objętość duża wtedy mamy mniejsze prawdopodobieństwo zanieczyszczenia zbiornika i mniejszą powierzchnię z jakiej mogą dostawać się zanieczyszczenia z ewentualnych spływów powierzchniowych.
Kat. podatności na degradację:

 • I - 4 i więcej
 • II - 2 i więcej
 • III - 0,8 i więcej

Procent stratyfikacji wód - oblicza się mnożąc stosunek objętość wód hypolimnionu [m3] do całkowitej objętości jeziora [m3] przez 100%. Im większy procent tym lepiej. Więcej jest wody w warstwie przydennej i chroni to przed przedostawaniem się biogenów z osadów dennych - interfazy - do powierzchniowych wód jeziora gdzie łatwo i szybko zostają włączone do obiegów biogenów.
Kat. podatności na degradację:

 • I - 35 i więcej
 • II - 20 i więcej
 • III - 10 i więcej

Stosunek powierzchni dna czynnego [m2], która jest w kontakcie z warstwą epilimnionu, do objętości epilimnionu [m3] - określa ile dna kontaktuje się z wodami epilimnionu i na jakiej powierzchni dochodzi do wymiany biogenów między interfazą, a powierzchniową warstwą wody. Jeśli jest duża powierzchnia dna czynnego to zbiornik jest podatny na degradację; na większej powierzchni dochodzi do uwalniania biogenów z osadów. Reasumując, wraz ze spadkiem wartości tego wskaźnika spada również podatność jeziora na degradację.
Kat. podatności na degradację:

 • I - 0,1 i mniej
 • II - 0,15 i mniej
 • III - 0,3 i mniej

Stosunek ilości wody, jaka w naturalny sposób odpłynie z jeziora w ciągu roku [m3] do objętości całkowitej misy jeziorowej [m3], przemnożony przez 100% daje nam procent wymiany wody w jeziorze w ciągu jednego roku. Im zbiornik jest bardziej 'płukany', tym jest mniej podatny na degradację, gdyż zanieczyszczenie nie kumuluje się, tylko w znacznym stopniu jest wyprowadzane ze zbiornika.
Kat. podatności na degradację:

 • I - 30 i mniej
 • II - 200 i mniej
 • III - 1000 i mniej

Współczynnik Shindlera - to stosunek sumy: powierzchni zlewni bezpośredniej [m2] i powierzchni jeziora [m3] do objętości jeziora [m3]. Określa on w jaki sposób jezioro jest podatne na zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery. Im mniejsza jest jego wartość tym zbiornik jest mniej podatny na zanieczyszczenia.
Kat. podatności na degradację:

 • I - 2 i mniej
 • II - 10 i mniej
 • III - 50 i mniej

Współczynnik Ollego - jest stosunkiem powierzchni zlewni [m2] do powierzchni jeziora [m2] i informuje nas o tym samym co współczynnik Shindlera.

Współczynnik rybacki - to stosunek długości linii brzegowej [m] do powierzchni jeziora [ha]. Jeżeli wartość tego współczynnika jest duża to zbiornik jest bardziej podatny na degradację. Jest wiele zatoczek i miejsc gdzie ryby mogą się schronić ale taka struktura linii brzegowej jest niepożądana z aspektu ochroniarskiego.

Zagospodarowanie zlewni - jest bardzo istotnym wskaźnikiem. Jeśli przeważają gruntu orne to bardzo niedobrze. Korzystnie dla zbiornika jeśli otoczony jest przez kompleksy leśne, natomiast w bezpośredniej bliskości wody - zarośla.
Kat. podatności na degradację:

 • I - 60% lasów i więcej
 • II - mniej niż 60% lasów i gruntów ornych
 • III - 60% gruntów ornych i więcej

Klasy czystości wód jeziorowych

Poniżej przedstawiona została tabela wskaźników i ich przedziałów wielkości dla poszczególnych trzech klas czystości wód, według - Kudelska D., D. Cydzik, H. Soszka, 1992. 'Wytyczne monitoringu podstawowego jezior.'

 

Wskaźnik Okres i miejsce poboru próbek Klasa czystości wód jeziorowych
I II III
Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem [%]
(j.s.)
lato ≥40 ≥20 ≥5
Tlen rozpuszczony [mg O2/dm3]
(j.ns.)
lato
warstwa nad dnem
≥4 ≥2 ≥1
ChZT metodą dwuchromianową [mg O2/dm3]
(j.s.+j.ns.)
lato
warstwa powierzchniowa
≤20 ≤30 ≤50
BZT5 [mg O2/dm3]
(j.s.+j.ns.)
lato
warstwa powierzchniowa
≤2 ≤4 <<8
BZT5 [mg O2/dm3]
(j.s.)
lato
warstwa naddenna
≤2 ≤5 ≤10
Fosforany [mg P/dm3]
(j.s.+j.ns.)
wiosna
warstwa powierzchniowa
≤0,02 ≤0,04 ≤0,08
Fosforany [mg P/dm3]
(j.s.)
wiosna
warstwa naddenna
≤0,02 ≤0,04 ≤0,08
Fosfor całkowity [mg P/dm3]
(j.s.)
lato
warstwa naddenna
≤0,05 ≤0,15 ≤0,60
Fosfor całkowity [mg P/dm3]
(j.s.+j.ns.)
wiosna i lato (średnia)
warstwa powierzchniowa
≤0,05 ≤0,10 ≤0,20
Azot mineralny (NNH4 + NNO3) [mg N/dm3]
(j.ns.+j.s.)
wiosna
warstwa powierzchniowa
≤0,2 ≤0,4 ≤0,8
Azot amonowy [mg N/dm3]
(j.s.)
lato
warstwa naddenna
≤0,2 ≤1,0 ≤5,0
Azot całkowity [mg N/dm3]
(j.s. i j.ns.)
wiosna i lato (wartość średnia)
warstwa powierzchniowa
≤1,0 ≤1,5 ≤2,0
Przewodność elektrolityczna [µS/cm]
(j.s.+j.ns.)
wiosna
warstwa powierzchniowa
≤250 ≤300 ≤350
Chlorofil a [mg/m3]
(j.s.+j.ns.)
wiosna i lato (wartość średnia)
warstwa powierzchniowa
≤8 ≤15 ≤25
Sucha masa sestonu [mg/m3]
(j.s.+j.ns.)
wiosna i lato (wartość średnia)
warstwa powierzchniowa
≤4 ≤8 ≤12
Widzialność krążka Secchiego [m]
(j.s.+j.ns.)
wiosna i lato (wartość średnia) ≥4 ≥2 ≥1
Miano coli typu kałowego
(j.s.+j.ns.)
wiosna i lato pod powierzchnią i nad dnem (najgorszy wynik) ≥1 ≥0,1 ≥0,01
Terenowe obserwacje biologiczne (j.s+j.ns.) cały rok całego jeziora Śnięcie ryb, masowa śmiertelność innych organizmów - wyklucza jezioro poza klasę pomimo wartości innych wskaźników

 

Wróć do listy artykułów

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl