Zezwolenia wędkarskie

SALAR sp. z o.o (dawne Koronowo - Kaczmarek Jacek)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów zezwoleń wędkarskich w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem jezioro.com.pl

 

Sprzedającym jest SALAR sp. z o.o z siedzibą w Toruniu przy ul. Orląt Lwowskich 6, 87-100 Toruń, prowadząca działalność pod numerem NIP: 9562314984 zwanym dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 

    korzystając z adresu poczty elektronicznej: jacek_kaczmarek@wp.pl

    pod nr telefonu : +48 510 169 573

 

§ 1 Definicje

 

   Regulamin - niniejszy regulamin.

   Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

    Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

    Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

    Towar - zezwolenie wędkarskie, prezentowane w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.

    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

    Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem jezioro.com.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

    System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jezioro.com.pl.

   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

   Sklep internetowy www.jezioro.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

   W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.jezioro.com.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do czasu jej zmiany przez Sprzedawcę, przy czym zmiana cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 

    Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową.

    Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe a co najmniej dokładny adres e-mail, na który Towar ma być wysłany.

    W wypadku gdy podane dane o których mowa w ust. 4 nie są kompletne, Sprzedawcy może odmówić sprzedaży Towaru. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub Klient nie uzupełni niezbędnych danych, Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji tak złożonego Zamówienia.

    W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Po udzieleniu zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

   Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcę i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

    Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

    Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem e-maila pod adresem sklep@jezioro.com.pl.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

    Towar wysyłany jest pod adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

    Wysyłka Towaru odbywa się automatycznie po potwierdzeniu dokonania przelewu.

 

 

§ 5 Płatności

 

   Płatność realizowana jest za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl (Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.Przelewy24.pl)

   Klient po dokonaniu potwierdzeniu zamówienia jest zobowiązany do kontynuowania procesu płatności w systemie Przelewy24.pl

   Płatność za zamówiony towar obejmuje cenę za Towar.

 

§ 6 Procedura reklamacji

 

    Reklamacje należy składać na adres Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty e-mail : sklep@jezioro.com.pl .

    Składając reklamację należy określić reklamowany towar i czas zamówienia.

    Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 4 dni roboczych nastepujących po dniu złożenia reklamacji.

    Reklamacje składane przez Konsumenta będą rozpatrywane na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

§ 7 Zwroty

 

Sklep umożliwia odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem okresu obowiązywania okresu zezwolenia wędkarskiego będącego przedmiotem umowy. Sprzedający ma prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość poniesionych kosztów w związku wydaniem zezwolenia wędkarskiego.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy iż:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALAR sp. z o.o

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietania 2016 r.

c. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

e. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

f. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych

 

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera.

 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

    Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

   Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

    Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

    Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

   Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronach www.jezioro.com.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

 

    Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.jezioro.com.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

 

    Sklep Internetowy www.jezioro.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

    Sklep internetowy www.jezioro.com.pl dokłada najwyższej staranności, aby wizualizacja towaru jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na indywidualne ustawienia komputera klienta (kolor, rozdzielczość) mogę istnieć pewne różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego na stronie a wizualizacją zdjęć towaru wyświetlanego na komputerze Klienta.

 

    Ceny podane w Sklepie Internetowym www.jezioro.com.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.

 

   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Konsumentem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93) - dalej jako K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (DzU nr 144, poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU nr 22, poz. 271, ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (DzU nr 47, poz. 278), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU nr 141 poz. 1176).

 

Regulamin wchodzi w życie 2018.08.01.

 

Bezpieczeństwo płatności gwarantowane przez Przelewy 24

Płatności Przelewy24.pl
statystyki | realizacja : nesta.net.pl