Dodano: 11 lipca 2007
Jest to nieduży gatunek ważki. Przód głowy (czoło) jak u większości zalotek jest biały. Warga górna ciemna z dwiema jasnymi plamkami. U samców tułów i nasada odwłoka są przyprószone na błękitno, u samicy na odwłoku i tułowiu znajduje się delikatny żółty rysunek.
Skrzydła tylne zaczernione u nasady, poza tym całe przeźroczyste. Pterostigma ciemna, brunatna. Pole za pterostigma posiada przyprószone na biało żyłki.
Na końcu cylindrycznego odwłoka występują na biało zabarwione przydatki analne.
Gatunkiem podobnym w kraju jest zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis). Różni się ona od zalotki białoczelnej budową pola kubitalnego w skrzydle tylnym, oraz pterostigmą, która u samic zalotki spłaszczonej jest jasna od spodu.
systematyka Rząd: ważki (Odonata)
Podrząd: ważki różnoskrzydłe (Anisoptera)
Rodzina: ważkowate (Libellulidae)
Rodzaj: zalotka (Leucorrhinia)
Gatunek: zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons)
wygląd Jest to nieduży gatunek ważki. Przód głowy (czoło) jak u większości zalotek jest biały. Warga górna ciemna z dwiema jasnymi plamkami. U samców tułów i nasada odwłoka są przyprószone na błękitno, u samicy na odwłoku i tułowiu znajduje się delikatny żółty rysunek.
Skrzydła tylne zaczernione u nasady, poza tym całe przeźroczyste. Pterostigma ciemna, brunatna. Pole za pterostigma posiada przyprószone na biało żyłki.
Na końcu cylindrycznego odwłoka występują na biało zabarwione przydatki analne.
Gatunkiem podobnym w kraju jest zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis). Różni się ona od zalotki białoczelnej budową pola kubitalnego w skrzydle tylnym, oraz pterostigmą, która u samic zalotki spłaszczonej jest jasna od spodu.
występowanie Jest to gatunek o zasięgu euro-syberyjskim, na wschód docierającym po Ural i Ałtaj. W Europie środkowej znana z rozproszonych stanowisk we Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Austrii. Na północy zasięgu znana z południowych dzielnic Szwecji i Finlandii.
W krajach, gdzie występuje jest gatunkiem bardzo rzadkim i występującym lokalnie.
W Polsce znana głownie z regionów północnych, gdzie zasiedla wody stojące, dystroficzne i oligotroficzne, zwłaszcza torfowiska.
tryb życia Larwy bytują wśród roślinności wodnej, gdzie doskonale się maskują i czekają na ofiarę.
ochrona W Polsce podlega ochronie gatunkowej.
Umieszczona jest na Czerwonej Liście Zwierząt Zagrożonych i Ginących z kategorią LC – gatunek niższego ryzyka, najmniejszej troski.
Ujęta jest w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Zagrożenia
Jako główne zagrożenia podawane są:
 • melioracje i osuszanie torfowisk i bagien przez człowieka,
 • naturalne zarastanie torfowisk i zanikanie na nich powierzchni wody, gdzie odbywa się rozwój larwalny,
 • nieprawidłowo prowadzona gospodarka leśna polegająca na wycinaniu lasów nad brzegami małych torfowisk śródleśnych, które po wystawieniu na działanie słońca szybko zanikają.

  W celu ulepszenia ochrony należałoby objąć ochroną siedliska występowania gatunku. Zaniechać melioracji i osuszania na obiektach gdzie zalotka występuje i odbywa lęgi. W rejonach zbiorników gdzie zachodzi rozwój larw należałoby także zaprzestać zabiegów, które mogłyby naruszyć poziom wód gruntowych i zmienić gospodarkę wodną w danym regionie.

  Zalotka większa może występować w siedliskach z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, co może sprzyjać ochronie tego gatunku poprzez ochronę tych siedlisk. Można tu wymienić:
 • torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą,
 • torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,
 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska.

  Zalotka białoczelna ponieważ występuje w tych samych siedliskach co inne gatunki zalotek może stać się gatunkiem parasolowym dla ochrony innych gatunków.
 • biologia Rozwój larwalny trwa dwa lata. Pod koniec drugiego okresu życia jest już gotowa do przekształcenia się w imago. Dorosłe osobniki żyją około 40 – 45 dni. Najintensywniejszy okres kopulacji przypada na przełom czerwca i lipca. Pary łączą się w tandemy najczęściej w godzinach przed- i po- południowych. Samice składają jaja wśród roślinności zanurzonej.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  "Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

  piśmiennictwo

  Komentarze

  Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

  dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
  wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
  prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
  statystyki | realizacja : nesta.net.pl