Dodano: 20 czerwca 2007
Barwa podstawowa ciała ciemna. Nasada skrzydeł tylnych czerwono-czarna. Plamka skrzydłowa ciemna. Na grzbietowej stronie segmentów odwłoka 1 do 7 znajduje się duża szeroka plama. U samca plamy od 1 do 6 są ciemne, czerwonawo-brązowe lub ciemno brunatne i słabo widoczne, jedynie plama na segmencie 7 jest kontrastowa w stosunku do otoczenia – posiada barwę żółtą, intensywną. Plama ta u samca jest doskonale widoczna u siedzących ważek, a nawet w locie. U samic wszystkie plamy na grzbietowej stronie odwłoka są żółte. Przydatki analne na końcu odwłoka ciemne.
Larwa charakteryzuje się beczułkowatym i dość masywnym ciałem.

Samce zalotki większej są niemożliwe do pomylenia, natomiast samice dzięki obecności żółtych plam na odwłoku przypominać mogą samice zalotki czerwonawej - Leucorrhinia rubicunda.
systematyka Rząd: ważki (Odonata)
Podrząd: ważki różnoskrzydłe (Anisoptera)
Rodzina: ważkowate (Libellulidae)
Rodzaj: zalotka (Leucorrhinia)
Gatunek: zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)
wygląd Barwa podstawowa ciała ciemna. Nasada skrzydeł tylnych czerwono-czarna. Plamka skrzydłowa ciemna. Na grzbietowej stronie segmentów odwłoka 1 do 7 znajduje się duża szeroka plama. U samca plamy od 1 do 6 są ciemne, czerwonawo-brązowe lub ciemno brunatne i słabo widoczne, jedynie plama na segmencie 7 jest kontrastowa w stosunku do otoczenia – posiada barwę żółtą, intensywną. Plama ta u samca jest doskonale widoczna u siedzących ważek, a nawet w locie. U samic wszystkie plamy na grzbietowej stronie odwłoka są żółte. Przydatki analne na końcu odwłoka ciemne.
Larwa charakteryzuje się beczułkowatym i dość masywnym ciałem.

Samce zalotki większej są niemożliwe do pomylenia, natomiast samice dzięki obecności żółtych plam na odwłoku przypominać mogą samice zalotki czerwonawej - Leucorrhinia rubicunda.
tryb życia Dorosłe ważki w okresie poprzedzającym rójkę i zaraz po niej przebywają w pobliżu zbiorników, w których zachodzi rozwój larw, często mogą odlatywać od nich w poszukiwaniu pokarmu na znaczne odległości. W okresie rójki samce zalotki większej, podobnie jak innych ważek staja się terytorialne. Zajmują wówczas terytoria, których zaciekle bronią przed innymi samcami swego gatunku, czasami przeganiają także samce innych gatunków.
Zalotka większa jest gatunkiem mało płochliwym i łatwo ją podejść na 2 – 3 metry.
pokarm Dorosłe ważki łapią swoje ofiary – małe owady w locie i następnie przysiadają w celu zjedzenia pokarmu. Larwy polują pod wodą na larwy innych owadów i drobne skorupiaki.
rozmnażanie Jest to gatunek o zasięgu euro-syberyjskim. Znana jest z Europy środkowej i wschodniej, aż po Syberię. Na zachód dociera do Francji. Lokalne populacje znane są z Turcji i państw kaukaskich.
W Polsce znana jest z prawie całego kraju. Najliczniej występuje w pasie pojezierzy północnych, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Takie skupienia gatunku są związane głównie z rozmieszczeniem ośrodków naukowych i odonatologów. Szacuje się, że zalotka większa jako najpospolitszy gatunek z rodzaju będzie odkryta w innych rejonach kraju.
Związana jest z różnego typu zbiornikami, głównie są to: małe oczka i bagna śródleśne, torfianki i doły po kopaniu torfu na torfowiskach wysokich, naturalne jeziorka na torfowiskach wysokich, niewielkie jeziora i rzadziej torfowiska niskie.
ochrona W Polsce podlega ochronie gatunkowej.
Ujęta jest w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.
Wymieniona w załączniku II Konwencji Berneńskiej.

Zagrożenia
Jako główne zagrożenia podawane są:
 • melioracje torfowisk i bagien,
 • osuszanie drobnych oczek wodnych,
 • nieprawidłowo prowadzona gospodarka leśna polegająca na wycinaniu lasów nad brzegami małych zbiorników śródleśnych, które po wystawieniu na działanie słońca szybko zanikają.
  Wszystkie one są związane z zanikaniem środowisk będących naturalnym miejscem występowania i rozrodu gatunku.

  W celu ulepszenia ochrony należałoby objąć ochroną siedliska występowania gatunku. Zaniechać melioracji i osuszania na obiektach gdzie zalotka występuje i odbywa lęgi. W rejonach zbiorników gdzie zachodzi rozwój larw należałoby także zaprzestać zabiegów, które mogłyby naruszyć poziom wód gruntowych i zmienić gospodarkę wodną w danym regionie.

  Zalotka większa może występować w siedliskach z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, co może sprzyjać ochronie tego gatunku poprzez ochronę tych siedlisk. Można tu wymienić:
 • naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością ze związku Magnopotamnion i Hydrocharition,
 • naturalne dystroficzne jeziora i stawy.

  Zalotka większa ponieważ występuje w tych samych siedliskach co inne gatunki zalotek może stać się gatunkiem parasolowym dla ochrony innych gatunków.
 • biologia Cykl życiowy, jak u większości gatunków ważek jest dwuletni. Lot dorosłych osobników zachodzi od końca maja do połowy lipca. Najintensywniejsza rójka przypada na okres od końca maja do połowy czerwca. Czas połączenia kopulacyjnego, tzw. tandemu może trwać nawet kilkanaście minut, następnie samica składa jaja wprost do wody, w miejscach występowania dużej ilości roślinności zanurzonej. Z jaj złożonych przez samicę po niedługim czasie wylęgają się larwy. Okres larwalny trwa do wiosny kolejnego roku, kiedy to zachodzi metamorfoza do imagines. Larwy przebywają w warstwie roślin zanurzonych, gdzie aktywnie polują.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  "Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

  piśmiennictwo

  Komentarze

  Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

  dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
  wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
  prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
  statystyki | realizacja : nesta.net.pl