Dodano: 28 czerwca 2007
W wyglądzie wierzchniej strony skrzydeł motyla widać, podobnie jak u innych modraszków wyraźny dymorfizm płciowy. U samca większa cześć tła skrzydła jest przykryta łuseczkami nadającymi barwę niebieską. Jako ciemne, brunatne elementy na wierzchniej powierzchni skrzydeł samca pozostają: plamka dyskoidalna na granicy komórki środkowej, oraz rządki plamek środkowych w skrzydle przednim i tylnym. Brzegi boczne skrzydeł zaciemnione na odcinku około 1/8 od brzegu ku nasadzie skrzydła. U samicy ilość niebieskich łuseczek jest o wiele mniejsza i zajmują one znacznie mniejsza powierzchnię skrzydła. Dobrze widoczne są ciemne plamki na skrzydłach u samicy, natomiast ciemna przepaska brzeżna zajmuje około 1/5 długości szerokości skrzydła od brzegu ku nasadzie.
Spód skrzydeł u obu płci podobny. Barwa podstawowa tła cynamonowo-brązowa do brązowej. Na tym tle rozmieszczone są rzędy plamek. Na skrzydle przednim możemy wyróżnić (patrząc od nasady skrzydła): plamkę dyskoidalną na końcu komórki środkowej, rządek plamek środkowych, dość dużych i dobrze widocznych oraz rządek słabiej widocznych plamek brzeżnych. Na skrzydle tylnym możemy wyróżnić (patrząc od nasady skrzydła): plamki nasadowe, mogą one jednak być u niektórych okazów zredukowane, plamkę dyskoidalną, rządek dobrze widocznych plamek środkowych oraz rządek słabiej widocznych plamek brzeżnych. Plamki na spodzie skrzydeł są zazwyczaj w jasnych, białawych obwódkach, co lepiej jest widoczne na spodzie skrzydła tylnego.
Gatunkami najbardziej podobnymi są: modraszek alkon (Maculinea alcon) i modraszek rebela (Maculinea rebeli). Modraszek teleius różni się od nich położeniem jednej z plamek środkowych względem plamki dyskoidalne i plamki brzeżnej. Pewne oznaczenie wymaga jednak dobrej wprawy osoby oznaczającej lub konsultacji z osobą zajmująca się oznaczaniem modraszków.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: (Heteroneura)
Nadrodzina: paziokształtne (Papilionoidea)
Rodzina: modraszkowate (Lycaenidae)
Podrodzina: modraszki (Lycaeninae)
Rodzaj: modraszek (Maculinea)
Gatunek: modraszek teleius (Maculinea teleius)
wygląd W wyglądzie wierzchniej strony skrzydeł motyla widać, podobnie jak u innych modraszków wyraźny dymorfizm płciowy. U samca większa cześć tła skrzydła jest przykryta łuseczkami nadającymi barwę niebieską. Jako ciemne, brunatne elementy na wierzchniej powierzchni skrzydeł samca pozostają: plamka dyskoidalna na granicy komórki środkowej, oraz rządki plamek środkowych w skrzydle przednim i tylnym. Brzegi boczne skrzydeł zaciemnione na odcinku około 1/8 od brzegu ku nasadzie skrzydła. U samicy ilość niebieskich łuseczek jest o wiele mniejsza i zajmują one znacznie mniejsza powierzchnię skrzydła. Dobrze widoczne są ciemne plamki na skrzydłach u samicy, natomiast ciemna przepaska brzeżna zajmuje około 1/5 długości szerokości skrzydła od brzegu ku nasadzie.
Spód skrzydeł u obu płci podobny. Barwa podstawowa tła cynamonowo-brązowa do brązowej. Na tym tle rozmieszczone są rzędy plamek. Na skrzydle przednim możemy wyróżnić (patrząc od nasady skrzydła): plamkę dyskoidalną na końcu komórki środkowej, rządek plamek środkowych, dość dużych i dobrze widocznych oraz rządek słabiej widocznych plamek brzeżnych. Na skrzydle tylnym możemy wyróżnić (patrząc od nasady skrzydła): plamki nasadowe, mogą one jednak być u niektórych okazów zredukowane, plamkę dyskoidalną, rządek dobrze widocznych plamek środkowych oraz rządek słabiej widocznych plamek brzeżnych. Plamki na spodzie skrzydeł są zazwyczaj w jasnych, białawych obwódkach, co lepiej jest widoczne na spodzie skrzydła tylnego.
Gatunkami najbardziej podobnymi są: modraszek alkon (Maculinea alcon) i modraszek rebela (Maculinea rebeli). Modraszek teleius różni się od nich położeniem jednej z plamek środkowych względem plamki dyskoidalne i plamki brzeżnej. Pewne oznaczenie wymaga jednak dobrej wprawy osoby oznaczającej lub konsultacji z osobą zajmująca się oznaczaniem modraszków.
występowanie Modraszek teleius jest rozmieszczony od Europy zachodniej i środkowej po Japonię. Główne miejsca występowania w Europie to pas od Francji do Polski oraz Litwa i Rumunia.
W kraju znany głównie z południowych dzielnic, na południe od Warty i Narwi. Najliczniejsze populacje znane są z Górnego i Dolnego Śląska. Rozmieszczenie w Polsce jest limitowane rozmieszczeniem rośliny żywicielskiej i jednoczesnym występowaniem odpowiedniego gatunku mrówki..
Gatunek ten zasiedla wilgotne łąki, torfowiska niskie i węglanowe.
pokarm Larwy żerują na kwiatach krwiściąga lekarskiego (Sanguisorba officinalis).
ochrona W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.
Umieszczony jest na Czerwonej Liście Zwierząt Zagrożonych i Ginących kategorią LC – gatunek niższego ryzyka, najmniejszej troski.
Umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce z kategorią LR- gatunek niższego ryzyka, niewykazujący wyraźnego regresu populacyjnego.
Umieszczony na Czerwonej Liście IUCN z kategoria LR.
Wymieniony w załączniku II Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Zagrożenia
Trudno mówić o zagrożeniach na terenie kraju, choćby ze względu na fakt położenia Polski w północnej granicy zasięgu tego gatunku. W związku z tym nie można się doszukiwać przyczyn braku tego gatunku w Polsce północnej.
W miejscach występowania tego gatunku do głównych zagrożeń można zaliczyć:
 • meliorowanie i intensyfikacja upraw na wilgotnych łąkach, zwłaszcza po wejściu w życie tzw. dopłat unijnych do łąk,
 • szybko postępująca sukcesja roślin krzewiastych i drzew w związku z zaniechaniem wypasania bydła i koni, które naturalnie zgryzały te rośliny.

  W celu ochrony tego gatunku na miejscach jego występowania należałoby wprowadzić zakaz melioracji, a nawet pomyśleć o małej retencji i podniesieniu wody w istniejących kanałach, doprowadziłoby to do większego podsiąkania łąk i ich zabagniania.
  Powstałe na łąkach zarośla wierzbowe, olszowe i inne należałoby w sposób sztuczny co kilka lat podkaszać i karczować, tak aby nie zacieniały one terenu i nie odciągały zbyt wiele wody z gleby.

  Modraszek teleius może występować w siedliskach z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, co może pozytywnie wpływać na ochronę tego gatunku poprzez ochronę tych siedlisk. Należą do nich:
 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
 • łąki selernicowe,
 • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.
 • biologia Dorosłe motyle zaczynają latać w lipcu i lot trwa zazwyczaj do połowy sierpnia. Samice składają jaja pojedynczo. Młode larwy odżywiają się roślinami żywicielskimi, jednak po drugim linieniu larwy schodzą na ziemię i czekają aż zostaną odnalezione przez mrówki z rodzaju Myrmica. Mrówki adoptują larwy i zabierają je do swoich mrowisk. Tam larwy motyla zjadają larwy mrówek, same natomiast są nienaruszane przez dorosłe mrówki. Jest to jedno z bardzie zadziwiający zjawisk myrmekofilii. Przepoczwarzenie także zachodzi w mrowisku. Motyle opuszczające poczwarki muszą jak najszybciej opuścić mrowisko, aby nie zostały zaatakowane przez mrówki.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  "Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

  piśmiennictwo

  Komentarze

  Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

  dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
  wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
  prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
  statystyki | realizacja : nesta.net.pl