Dodano: 0 0000
"Zabrodzie" - rezerwat florystyczny utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. (MP Nr 36 z 1987 r. póz. 202) zajmujący powierzchnię 27,3 ha. Rezerwat został utworzony w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, stanowisk brzozy niskiej Betula humilis oraz fragmentu boru bagiennego zachowanego w stanie naturalnym. Obszar ten zajmowało niegdyś jezioro Pudląg, które w 2 połowię XIX wieku zostało sztucznie osuszone poprzez przekopanie tzw. Rowu Pudląskiego wpadającego do Kanału Dymerskiego. Przeważającą powierzchnię rezerwatu zajmuje zespół Dryopteń thełypteris -Betuletum (brzezina bagienna) z brzozą i sosną oraz olszą w domieszce. Centralną część rezerwatu zajmuje zespół Yaccinio uliginosi - Pinetum, w którym warstwę drzew tworzy sosna wspólnie z brzozą. Jest to charakterystyczny składnik szaty roślinnej Pojezierza Mazurskiego. Okrajkowe fragmenty rezerwatu zajmuje zespół Querco -Piceetum z sosną oraz świerkiem, a sporadycznie również brzozą w domieszce. Nieleśny zespół na terenie rezerwatu reprezentuje Salicetum - Pentandro - Cinereae stanowiący ostatnią fazę lądowacenia zbiorników wodnych przez odkładanie się warstw gytii, a następnie torfów przejściowych, które tworzą się przy ograniczonym ruchu wód gruntowych. Zespołom roślinnym odpowiadają następujące typy siedliskowe lasu: las mieszany bagienny (zajmujący 53,6% powierzchni rezerwatu), bardzo rzadki w kraju bór bagienny (17,7%), bór mieszany bagienny (8,4%) oraz bór mieszany wilgotny (1,9%). Na terenie rezerwatu odnotowano występowanie 77 gatunków roślin, w tym m.in. pływacz średni Utricularia intermedia, bażyna czarna Emperum nigrum - rzadki składnik flory Polski, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia14. Należy przy tym podkreślić, że brzoza niską, która była jednym z głównych celów ochrony, dla którego utworzono rezerwat zachowała się jedynie w nielicznych egzemplarzach. Rezerwat stanowi ostoję dla licznych rzadkich i chronionych gatunków ptaków związanych z siedliskami wodno - błotnymi i leśnymi. Na terenie rezerwatu wielokrotnie obserwowano żmiję zygzakowatą.

W granicach omawianego terenu nie wyznaczono obszarów projektowanych do objęcia ochroną rezerwatową. Natomiast tuż przy południowo-wschodniej granicy gminy Biskupiec w pobliżu miejscowości Mojtyny położony jest projektowany rezerwat przyrody pn. "Babant" (gmina Sorkwity).

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl