Dodano: 13 sierpnia 2010
Obszar o powierzchni 77,22 ha, utworzono w celu ochrony czterech kemowych pagórów z murawami napiaskowymi. Najbliższe otoczenie wzniesień to pola uprawne i pastwiska. Obszar położony jest na Pojezierzu Łaśmiadzkim, w środkowej części Pojezierza Ełckiego, w Stradunach. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona i prezentuje krajobraz młodoglacjalny. Jest tu dużo pagórów i dolinek zarówno suchych jak i podmokłych. W okolicy są duże jeziora i przeważają tereny użytkowane rolniczo. Powierzchni zalesionych jest niewiele. Pagóry kemowe osiągają wysokość kilkunastu metrów. Utworzone zostały w wyniku działalności wód lodowcowych, ze żwirów i piasków gliniastych, które osadzane były warstwowo. Dominują tu gleby brunatne.
Najważniejszym siedliskiem na tym obszarze, wymienionym w Załączniku I są ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glauca).

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne