Dodano: 1 grudnia 2007

Położenie:
Wpółrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 21 37 49 , szerokość geograficzna N 53 48 59

Opis:
Jezioro Łuknajno jest silnie zeutrofizowanym, płytkim (średnio 0,6 m, maksymalnie 3m głębokości) akwenem. Dno w 75 % porośnięte jest przez ramienice tworzące rozległe podwodne łąki. Łagodne brzegi mają tu charakter niskich torfowisk, a roślinność je porastająca to głównie szuwar trzcinowy i turzycowy oraz kępowe zarośla wierzbowe i olsy. Obszar ostoi o randze europejskiej objęty jest Konwencją Ramsarską. Stwierdzono tu występowanie 19 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 11gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest to również znane pierzowisko łabędzia niemego, na którym gromadzi się tu około 2000 osobników. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej: bąka (PCK), błotniaka zbożowego (PCK), rybołowa (PCK), zielonki (PCK), hełmiatki (PCK), perkoza dwuczubego, rożeńca (PCK). W okresie ptasich wędrówek obszar zasiedlany jest przez
co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego: hełmiatki (PCK), łyski; stosunkowo licznie występuje osiąga: bączek (PCK), bielik (PCK), łabędź niemy, perkoz dwuczuby, rożeniec (PCK), kropiatka, wodnik, wąsatka (PCK). Ptaki wodno-błotne występują tu w koncentracjipowyżej 20 000 osobników.

Zagrożenia:
Intensywne zamulanie dna zbiornika, dopływ biogenów i innych zanieczyszczeń z jeziora Śniardwy, nadmierny rozwój turystyki, kłusownictwo.

Ine informacje:
Jezioro Łuknajno znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz jest objęte ochroną rezerwatową na powierzchni 1189,11 ha.

Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • bączek (Ixobrychus minutus)
 • bąk (Botaurus stellaris)
 • bielaczek (Mergus albellus =Mergellus albellus)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • błotniak stawowy ( Circus aeruginosus)
 • błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
 • bocian biały (Ciconia ciconia)
 • derkacz (Crex crex)
 • kania czarna ( Milvus migrans)
 • kania ruda ( Milvus milvus)
 • kropiatka (Porzana porzana)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • ortolan (Emberiza hortulana)
 • rybitwa czarna ( Chlidonias niger)
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
 • rybołów (Pandion haliaetus)
 • trzmielojad (Pernis apivorus)
 • zielonka (Porzana parva)
 • żuraw (Grus grus)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG


 • czernica (Aythya fuligula)
 • gągoł (Bucephala clangula)
 • hełmiatka (Netta rufina)
 • kormoran czarny (Phalacrocorax carbo sinensis)
 • łabędź niemy (Cygnus olor)
 • łyska (Fulica atra)
 • mewa siodłata (Larus marinus)
 • mewa żółtonoga (Larus fuscus)
 • ogorzałka (Aythya marila)
 • perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
 • perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)
 • perkozek (Tachybaptus ruficollis)
 • płaskonos (Anas clypeata)
 • rożeniec (Anas acuta)
 • uhla (Melanitta fusca)
 • wąsatka (Panurus biarmicus)
 • wodnik (Rallus aquaticus)
 • zausznik (Podiceps nigricollis)

A.F.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl