Dodano: 0 0000
"Dębowo" - rezerwat leśny utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 20.11.1954 r. (MP Nr 119, póz. 1682) zajmujący powierzchnię 24,72 ha. Jest to jeden z najstarszych rezerwatów utworzonych na terenie Pojezierza Mazurskiego. Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego będącego równocześnie najdalej wysuniętym na wschód naturalnym stanowiskiem tego gatunku. Panujący w drzewostanach buk zajmuje powierzchniowo 78,78%, a masowo dochodzi do 94,35%. Najcenniejsze fragmenty rezerwatu zajmują ponad 200-letnie drzewostany bukowe uzupełnione sztucznymi nasadzeniami dębu prowadzonymi pod koniec XIX w. Wiele okazów buka osiąga rozmiary drzew pomnikowych. Największe powierzchnie rezerwatu zajmuje zespół Tilio Carpinetum typicum - grąd subkontynentalny z panującym w drzewostanie bukiem. W warunkach swobodnego przepływu wód gruntowych powstało żyzne siedlisko olsu z typem zespołu Circaeo Alnetum. Przy ograniczonym przepływie wód gruntowych powstały siedliska uboższe z zespołem Querco - Picetum z panującym świerkiem. Natomiast w warunkach silnie ograniczonego przepływu wód gruntowych, nawet zbliżonych do stagnujących, powstały ubogie siedliska boru wilgotnego, a fragmentarycznie boru bagiennego i boru mieszanego bagiennego z występującym tu zespołem brzeziny bagiennej - Betuletum pubescentis. Lokalizacja rezerwatu w pobliżu ruchliwej szosy i często odwiedzanego pobliskiego jeziora Stryjewskiego powoduje, że rezerwat nie stanowi istotnej ostoi zwierzyny. Wiele obserwowanych tutaj gatunków należy zaliczyć do przechodnich lub na przelotach.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl