Dodano: 4 listopada 2007
Położenie:
Ostoja położona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Współrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 21 47 33, szerokość geograficzna N 53 53 28.

Opis:
Bagna Nietlickie stanowią obecnie torfowisko niskie powstałe w wyniku osuszenia jeziora Wąż. Powierzchnia ostoi poprzecinana jest siecią rowów melioracyjnych uchodzących do rzeki Wężówki. W strukturze gruntów terenów przyległych przeważają łąki i pastwiska (35 %), użytkowane głównie w sposób ekstensywny. Na niewielkim areale występuje również las brzozowy i olszyna bagienna. Torfowisko zajmują głównie turzycowiska, trzcinowiska i zarośla wierzbowe. Obiekt posiada rangę ostoi ptasiej o randze europejskiej E 22. Stwierdza się tu występowanie co najmniej 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar jest zasiedlany przez co najmniej 1 % populacji krajowej kropiatki, rybitwy czarnej, zielonki (PCK). W dużym zagęszczeniu występuje tu również cietrzew (PCK) i wodniczka (PCK). Na jesienne zlotowisko zlatuje tu od 2000 do 5000 osobników żurawia (około 6 % populacji szlaku wędrówkowego).

Zagrożenia:
Podstawowe czynniki stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla ostoi to: osuszanie terenu w wyniku melioracji, intensywna eksploatacja trzciny, wiosenne wypalanie traw, nadmierna eutrofizacja w wyniku odprowadzania ścieków, polowania i kłusownictwo oraz ograniczenie bądź zupełne zaprzestanie wypasu i koszenia doprowadzające do sukcesji roślinności drzewiastej. Dość duże zagrożenie może stanowić ponadto zwiększenie wydobycia kredy jeziornej.

Inne informacje:
Obiekt objęty jest ochroną w formie użytku ekologicznego „Bagna Nietlickie” o powierzchni 546 ha

Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
 • bąk (Botaurus stellaris)
 • błotniak łąkowy (Circus pygargus)
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
 • bocian biały (Ciconia ciconia)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • cietrzew (Tetrao tetrix tetrix)
 • derkacz (Crex crex)
 • dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)
 • gąsiorek (Lanius collurio)
 • jarzębatka (Sylvia nisoria)
 • kropiatka (Porzana porzana)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • podróżniczek (Luscinia svecica)
 • rybitwa czarna (Chlidonias niger)
 • wodniczka (Acrocephalus paludicola)
 • zielonka (Porzana parva)
 • żuraw (Grus grus)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
 • wąsatka (Panurus biarmicus)
 • wodnik (Rallus aquaticus)

A.F.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl