Dodano: 10 lutego 2017
powierzchnia Powierzchnia zwierciadła wody jest zmienna i według różnych źródeł wynosi od 553,9 ha do nawet 668,6 ha. Różnice w podawanych wielkościach wynikają ze zmienności wodostanu jeziora, który zależy od warunków atmosferycznych. Ze względu na swobodne połączenie z morzem zasoby wód w jeziorze i jego powierzchnia zależą od kierunku i siły wiatrów, zwłaszcza podczas spiętrzeń sztormowych. W ciągu doby wody jeziora mogą podnieść się o 0,5 metra, a przy długotrwałych sztormach poziom wody może być wyższy o 1,5 metra od normalnego, sięgając ponad wały okalające jezioro.
głębokość Maks. - 2,5 m, śr. - 1,3 m.
klasa czystości W wyniku badań przeprowadzonych w 1996 i w 2003 roku, wody Reska Przymorskiego określone zostały jako pozaklasowe, a samo jezioro za nieodporne na wpływy zewnętrzne. Pod względem zawartości fosforanów i azotu mineralnego wody spełniały wymagania I klasy po względem stanu sanitarnego. Badania wykazały zasobność jeziora w substancję organiczną i mineralną. W wodach występowały bardzo wysokie stężenia azotu, fosforu, chlorofilu i suchej masy sestonu. Przezroczystość wody określono jako bardzo niską. Największym dopływem jeziora jest rzeka Błotnica, której wody mają III klasę jakości. Za punktem pomiaru jakości wód, Błotnica odbiera także wody rzeki Dębosznicy posiadające IV klasę jakości. Jezioro jest silnie zeutrofizowane, jakość wód nie odpowiada normatywom jakości III klas czystości wód jeziorowych. Jest to akwen płytki i ma utrudnioną wymianę wód. Odpływ wód odbywa się bezpośrednio do morza i jest możliwy przy niskim stanie Bałtyku w rejonie przybrzeżnym. Jakość wód determinują silne zakwity fitoplanktonu, a także wysokie stężenia biopierwiastków i nadmierne ilości związków organicznych. Ścieki w Rogowie były odprowadzane do wojskowej oczyszczalni ścieków, która jednak była niesprawna pod względem technicznym. Obecnie ścieki są kierowane do oczyszczalni ścieków pod Trzebiatowem. W 1993 roku Dźwirzyno zostało skanalizowane, a ścieki z miejscowości są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Grzybowie. Wcześniej jeden ośrodek wczasowy posiadał oczyszczalnię typu "Bioblok". Z pozostałych obiektów ścieki były wywożone.
dno W środkowo-zachodniej części jeziora znajduje się mielizna o głębokości 1 m. Dno jeziora jest w większości piaszczyste i na początku lat 80. określane jako słabo zamulone (wówczas przeźroczystość wód dochodziła do 1,5 m).
dorzecze Rega - Bałtyk.
użytkownik rybacki Kaczmarek Jacek
ośrodki W Dźwirzynie znajduje się stanica wodna i przystanią żeglarską. Nad północno-zachodnim brzegiem jeziora leży kolonia Rogowo z dwoma ośrodkami wczasowymi.
brzegi Długość linii brzegowej przy przeciętnym stanie wód określa się na 11,7 km i linia ta wyróżnia się rozwinięciem w porównaniu do innych polskich jezior przymorskich. Od strony wschodniej, południowej i zachodniej przylegają rozległe szuwary trzcinowe poprzecinane siecią rowów melioracyjnych. Bardziej stabilny grunt porośnięty lasem znajduje się przy północnym brzegu.
hobby Wędkarstwo.

Zbiornik należy do obwodu rybackiego Jeziora Resko Przymorskie (Resko) – Nr 1, który obejmuje wody jeziora Resko Przymorskie (Resko) wraz z wodami cieków uchodzących do tego jeziora nie stanowiących oddzielnych obwodów. Granicę obwodu stanowi granica między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego na Kanale łączącym jezioro Resko Przymorskie (Resko) z Morzem Bałtyckim.
Dopływy wchodzące w skład obwodu rybackiego: Stara Błotnica, Kanał Grzybowski, Struga Karcino-Samowo (Dopływ spod Gosławia), Kanał Bieczyno, Dopływ z Bieczyna, Stara Rega Gryficka (Stara Rega).
Użytkownikiem rybackim jest Jacek Kaczmarek.

Jest to jezioro typu sandaczowego. Dominującymi gatunkami ryb w wodach Reska Przymorskiego są: leszcz, krąp, płoć, szczupak, węgorz, okoń, sandacz, lin, wzdręga, jazgarz, ukleja. Na podstawie zebranych materiałów ustalono, że w wodach obwodu rybackiego występują (bądź występowało) 16 gatunków ryb, w tym wiele dwuśrodowiskowych i morskich: sieja pomorska, troć wędrowna, łosoś, pstrąg tęczowy i potokowy, a w okresach sztormowej pogody do jeziora przedostają się wraz z wodą morską gatunki występujące w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego: minóg rzeczny i morski, belona, kur, śledź i inne.

W ramach prowadzenia amatorskiego połowu ryb obowiązują limity ilościowe odławianych ryb:
 • sum, węgorz, -1 sztukę w ciągu doby.
 • sandacz, szczupak, (w tym łącznie) – 2 sztuki
Łączna liczba złowionych i zabranych ryb objętych limitem połowowym wymienionych gatunków nie może przekroczyć 3 sztuk w trakcie doby. Limity nie dotyczą ryb spokojnego żeru. Gospodarka rybacka prowadzona na terenie obwodu rybackiego jeziora Resko Przymorskie dostosowana jest do wymogów planu ochrony obszaru Natura 2000 sporządzonego dla Wybrzeża Trzebiatowskiego (PLB 320010). W tym celu obowiązuje:
 • Wprowadzenie zakazu wędkowania ze środków pływających od marca do 15 maja,
 • Niepłoszenie ptaków na platformach gniazdowych i w innych miejscach gniazdowania, szczególnie w okresie od marca do końca lipca,
 • Niepłoszenie ptaków w okresie lęgowym poprzez wprowadzenie zakazu wędkowania ze środków pływających, w szczególności niepenetrowanie łodziami fragmentu południowej linii brzegowej jeziora wraz z pasem szuwarów w miejscach występowania Ohara ( Tadorna Adorna) tj. od ujścia Bagiennego Rowu (rów pomiędzy rzekami Błotnicą i Łużanką) aż do ujścia Starej Regi w okresie od 1 marca do końca czerwca.
 • Wprowadzeniu zakazu wędkowania w odległości mniejszej niż 100 m od pływających, zakotwiczonych platform gniazdowych dla kolonii mew i rybitw,
 • Wprowadzeniu zakazu wędkowania w odległości mniejszej niż 100 m od południowej linii brzegowej jeziora Resko Przymorskie wraz tj. od ujścia Bagiennego Rowu (rów pomiędzy rzekami Błotnicą i Łużanką) aż do ujścia Starej Regi do jeziora, w okresie od 1 marca do końca czerwca),
podsumowanie
dodatkowe informacje Do tego przybrzeżnego jeziora Bałtyku uchodzi kilka cieków: Stara Błotnica, Kanał Grzybowski, Struga Karcino-Samowo (dopływ spod Gosławia), Kanał Bieczyno, Dopływ z Bieczyna i Stara Rega Gryficka (Stara Rega). Połączenie z Bałtykiem następuje przez krótki Kanał Resko zwany Regoujściem. Resko jest płytkim jeziorem polimiktycznym, którego dno znajduje się na kryptodepresji. Jezioro jest oddzielone od Morza Bałtyckiego wąskim pasem mierzei nadbudowanym przez przybrzeżny wał wydmowy. Szerokość pasa mierzei waha się od 0,3 do 1 km. Wydmy na mierzei jeziora dochodzą do wysokości 16 m n.p.m.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

 • OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień (32 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, pażdziernik-grudzień (42 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, paźdzernik-grudzień (60 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień (50 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - siedem dni (80 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - czternaście dni (125 zł)
 • ŁOWISKO RESKO PRZYMORSKIE - całoroczne - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi (175 zł)
 • ŁOWISKO RESKO PRZYMORSKIE - całoroczne - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku 14-18 lat (kalendarzowych) (60 zł)
 • ŁOWISKO RESKO PRZYMORSKIE - całoroczne - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu (135 zł)
Kup teraz
Płatności Przelewy24.pl

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl