Dodano: 15 kwietnia 2013
Obszar jest położony w zachodniej części Równiny Warmińskiej, na wschód od granic administracyjnych miasta Pasłęk.

Główną część obszaru stanowi pradolina rzeki Wąskiej, której dno zalegają mady, a tylko miejscami występują gleby bagienno-torfowe. Na silnie zerodowanych zboczach doliny rzeki Wąskiej i stromych zboczach bocznych wąwozów strumieni dopływowych wytworzyły się gleby brunatne, często oddolnie oglejone. Poza doliną, na pagórkowatych wierzchowinach moreny dennej występują piaszczysto-gliniste gleby brunatne.

Typy siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej występujące na tum terenie:
 • Łęg wierzbowy (Salicetum albae) – kod *91E0-1
 • Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) – kod *91E0-3
 • Grąd zboczowy (zbiorowisko Acer platanoides-Tilia cordata) – kod 9170-3
 • Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) – kod 9160-1
 • Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea – kod 6210.
 • Starorzecza i drobne zbiorniki wodne – kod 3150-2

Gatunki zwierząt wymienione w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej występujące na tym obszarze:
 • 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina)
 • 1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio)
 • 1060 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)

Największą wartością chronionego obszaru jest pełny, pierwotny i naturalny ciąg zbiorowisk doliny rzeki wąskiej od jej dna aż do falistej wierzchowiny moreny dennej. Ważnym uzupełnieniem są specyficzne zbiorowiska muraw kserotermicznych, które rozwijają się na niewielkiej powierzchni odlesionych zboczy o wystawie południowej. Występuje tutaj liczna grupa gatunków charakterystycznych dla klasy Festuco-Brometea. Zbiorowiska te nawiązują najbardziej do kwietnych muraw kserotermicznych. Występują liczne płaty z dominacją kłosownicy pierzastej, przy równoczesnym braku gatunków charakterystycznych dla niższych jednostek fitosocjologicznych. Na całym obszarze stwierdzono około 30 gatunków roślin, które są objęte ochroną ścisłą lub częściową.
Dodano: 13 sierpnia 2010
Obszar o powierzchni 77,22 ha, utworzono w celu ochrony czterech kemowych pagórów z murawami napiaskowymi. Najbliższe otoczenie wzniesień to pola uprawne i pastwiska. Obszar położony jest na Pojezierzu Łaśmiadzkim, w środkowej części Pojezierza Ełckiego, w Stradunach. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona i prezentuje krajobraz młodoglacjalny. Jest tu dużo pagórów i dolinek zarówno suchych jak i podmokłych. W okolicy są duże jeziora i przeważają tereny użytkowane rolniczo. Powierzchni zalesionych jest niewiele. Pagóry kemowe osiągają wysokość kilkunastu metrów. Utworzone zostały w wyniku działalności wód lodowcowych, ze żwirów i piasków gliniastych, które osadzane były warstwowo. Dominują tu gleby brunatne.
Najważniejszym siedliskiem na tym obszarze, wymienionym w Załączniku I są ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glauca).
Dodano: 4 grudnia 2005
W gminie Kiwity, w pobliżu wsi Żegoty, istnieje o powierzchni 33,6 ha rezerwat tzw., „Mokradła Żegockie”. Rezerwat ten powstał w 1991 r., w celu zachowania lęgowisk i żerowisk wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, zajmujących zabagnione łąki i nieużytki [DĄBROWSKI 2004].
Dodano: 0 0000
Rezerwat leśno-torfowiskowy, pow. 146,72 ha; obejmuje kompleks torfowisk, z czego największy obszar zajmuje rozległe torfowisko wysokie porośnięte starymi skarłowaciałymi sosnami, a także otaczający je bór bagienny z charakterystycznymi roślinami runa: bagnem zwyczajnym, borówką czarną, borówką bagienną. Na obrzeżach rezerwatu występują torfowiska niskie, związane z płynącą granicami Czarną Strugą oraz fragmenty torfowisk przejściowych.
Dodano: 0 0000
Rezerwat torfowiskowy o pow. 182,39 ha w GLPK. Przedmiotem ochrony będzie roślinność torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi. Obejmuje największy w woj. toruńskim kompleks torfowiska przejściowego (27 ha) z zanikającym jeziorkiem. Całość kompleksu otoczona jest lasami, wśród których dominują bory sosnowe, rzadziej mieszane. W miejscach wilgotnych występują różne postacie łęgu jesionowo-olszowego. Licznie występują rzadkie i chronione gatunki roślin, w tym m.in. gatunki reliktowe (turzyca strunowa, fiołek torfowy), widłak goździsty, spłaszczony i jałowcowaty, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, pływacz drobny, starzec błotny.
Dodano: 0 0000
Rezerwat faunistyczny o powierzchni 147 ha, na terenie gminu Jedwabno. W swoich granicach zawiera niewielki odcinek Omulwi. Na północy graniczy z Rezerwatem Dolina Omulewu. Na zachodzie znajduje się jez. Omulew.

Są to tereny podmokłe i bagniste - trzcinowiska, zarośla turzyc, wierzb i brzóz. Odbywają tu lęgi tysiące ptaków wodnych i wodno - błotnych. W czasie wędrówek, jesienią przystaje tu półtora tysiąca ptaków.
Spotkać można bobry, wilki, wydry i inne ciekawe ssaki.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne