Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat leśno - krajobrazowy zajmuje powierzchnię 122,90ha. Obejmuje lasy na północ od Lidzbarka, należące do Nadleśnictwa Lidzbark. Głównymi obiektami wymagającymi ochrony są tu: jar rzeki Wel, jezioro Linowiec wraz z torfowiskiem przejściowym oraz odrębne, śródleśne torfowisko wysokie. W jarze Welu występują naturalne płaty grądu zboczowego z interesującą florą, m.in. pluskwicą europejską oraz kokoryczą pustą i wątłą. Jezioro Linowiec pokryte jest bardzo licznymi okazami grzybieni białych, a wokół niego występuje naturalne, zarastające krzewami torfowisko przejściowe. Śródleśne torfowisko wysokie ma również charakter naturalny.

Na terenie omawianego obiektu występują interesujące gatunki ptaków, w tym lęgowe (np. gągoł, zimorodek, dzięcioł czarny, tracz nurogęś) oraz zalatujące (np. bielik, rybitwa zwyczajna). Ogólnie na terenie proponowanego rezerwatu stwierdzono występowanie 84 gatunków ptaków, w tym 70 lęgowych.
Dodano: 0 0000
Rezerwat Las Warmiński, o powierzchni 1816 ha, powstał w 1982 r. (1982 MP nr 25, poz. 234) na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki, w gminach Purda i Stawiguda, w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 (PLH280052 Ostoja Napiwodzko-Ramucka). Powierzchnię, w większości zajmują lasy i wody otwarte
Utworzono go w celu ochrony:
  • Obszarów leśnych, które charakteryzują się wysokim stopniem naturalności - bory, grądy, łęgi i olsy. Na szczególną uwagę zasługują dobrze zachowane grądy zboczowe porastające zbocza doliny Łyny i strome brzegi jezior.
  • Rzeki Łyny - przełom o długości 6,5 km, na odcinku jezioro Ustrych - Ruś. Charakteryzuje się dużym stopniem naturalności. Występuje w niej wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie wartościowe są ramienice.
  • Jezior: Ustrych, Galik, Jełguń i Oczko.
  • Torfowisk przejściowych i wysokich.
Powierzchnia rezerwatu jest urozmaiconym terenem morenowym z licznymi wzniesieniami i podmokłymi zagłębieniami. Występuje tu dużo gatunków chronionych roślin i zwierząt.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl