Dodano: 3 lutego 2012
Rezerwat Galwica został powołany w 1958 roku (MP z 1958 r. Nr 14, poz. 89). Jest to rezerwat torfowiskowy, o powierzchni 81,72 ha, stworzony w celu ochrony roślinności torfowiskowej i ostoi ptactwa wodno-błotnego. Dawno temu była to zachodnia zatoka jeziora Sasek Mały. Znajdują się tu rozległe torfowiska niskie i przejściowe oraz podmokłe lasy bagienne. Występują tu rzadkie gatunki flory (rosiczka, żurawina, wełnianka) i fauny (żmija, bielik, żuraw, bekas, słonka) charakterystyczne dla siedlisk wilgotnych i torfowiskowych.
Rezerwat znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 (SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka i OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka), OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, na wschód od miejscowości Piduń i na zachód od Saska Małego.
Dodano: 12 listopada 2007
Położenie:
Współrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 21 29 53, szerokość geograficzna N 54 4 44.

Opis:
Obszar ostoi w 99 % znajduje się na terenie zalesionym. Obejmuje zespół betonowych schronów dawnej kwatery Hitlera, które stanowią dogodne miejsce do zimowania nietoperzy. Nietoperze spędzają zimę przede wszystkim w piwnicach, podziemnych kanałach i betonowych cysternach. Ostoja Gierłoż jest ważnym zimowiskiem mopka, gatunku znajdującego się na liście Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Zimowisko to znajduje się na północ od północnej granicy zasięgu tego gatunku. Obecnie stwierdza się tu występowanie 6 gatunków nietoperzy: mopka, mroczka pozłocistego, nocka rudego, mroczka późnego, nocka Natterera i gacka wielkoucha.

Zagrożenia:
Do bezpośrednich zagrożeń należy zaliczyć zmiany mikroklimatu, głównie wilgotności i temperatury w wyniku ludzkiej działalności oraz możliwość zawalenia się stropu w niektórych pomieszczeniach.

Inne informacje:
Ostoja Gierłoż znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego.
A.F.
Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny o pow. 101,31 ha w GLPK. Obiekt usytuowany w pagórkowatym krajobrazie morenowym. Rozmieszczenie zbiorowisk leśnych występuje w ścisłej zależności od ukształtowania terenu. Strome zbocza porasta bór świeży. Najniższe partie terenu zajmuje żyzna postać ciepłolubnego grądu miodownikowego. Najbardziej zabagniony fragment terenu zajmuje mozaikowy układ zbiorowisk mszarno-turzycowych.
Dodano: 0 0000

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl